Certificacions Energètiques

Què és una certificació energètica?

És un document administratiu que identifica la demanda energètica de l’immoble i la compara amb el seu consum energètic, establint una qualificació. Cada habitatge obtindrà una etiqueta que indica el eficient que és pel que fa a el consum d’energia, seguint un codi de color en una escala que va de la categoria “A” (la més eficient) a la “G” (la menys eficient) segons la normativa vigent actualment.

El tècnic certificador estudia l’envoltant (façana o pell de l’edifici) i instal·lacions. Amb la interpretació de les dades i la introducció dels mateixos en el programa de càlcul indicat, l’Institut Català d’Energia (ICAEN) retorna la conformitat de l’estudi realitzat pel tècnic en forma d’etiqueta energètica. Aquest document és el que finalment obté el client.

Certificaciones energéticas

¿Qué es una certificación energética?

Es un documento administrativo que identifica la demanda energética del inmueble y la compara con su consumo energético, estableciendo una calificación. Cada vivienda obtendrá una etiqueta que indica lo eficiente que es en cuanto al consumo de energía, siguiendo un código de color en una escala que va de la categoría “A” (la más eficiente) a la “G” (la menos eficiente) según la normativa vigente actualmente.

El técnico certificador estudia la envolvente (fachada o piel del edificio) e instalaciones. Con la interpretación de los datos y la introducción de los mismos en el programa de cálculo indicado, el Instituto Catalán de Energía (ICAEN) devuelve la conformidad del estudio realizado por el técnico en forma de etiqueta energética. Este documento es el que finalmente obtiene el cliente.

Quan es necessita la certificació energètica?

La certificació energètica és obligatòria per a tots els edificis i habitatges que es vulguin llogar o vendre. Els propietaris hauran de tenir disponible per al comprador i / o inquilí el certificat energètic de l’edifici.

¿Cuándo se necesita la certificación energética?

La certificación energética es obligatoria para todos los edificios y viviendas que se deseen alquilar o vender. Los propietarios deberán tener disponible para el comprador y/o inquilino el certificado energético del edificio.

Quan no és necessària la certificació energètica?

Els edificis i monuments protegits, els utilitzats com a llocs de culte o els edificis d’habitatges que siguin objecte d’un contracte d’arrendament per temps inferior a quatre mesos a l’any, queden exclosos de sol·licitar la certificació.

Edifici o part d’edifici aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m2.

Edifici o part d’edifici existent d’habitatges, l’ús de el qual és inferior a quatre mesos l’any, o bé durant un temps limitat a l’any i amb un consum previst d’energia inferior a el 25% del que resultaria de la seva utilització durant tot el any.

¿Cuándo no es necesaria la certificación energética?

Los edificios y monumentos protegidos, los utilizados como lugares de culto o los edificios de viviendas que sean objeto de un contrato de arrendamiento por tiempo inferior a cuatro meses al año, quedan excluidos de solicitar la certificación.

Edificio o parte de edificio aislados con una superficie útil total inferior en 50 m2.

Edificio o parte de edificio existente de viviendas, el uso del cual es inferior a cuatro meses el año, o bien durante un tiempo limitado al año y con un consumo previsto de energía inferior al 25% de lo que resultaría de su utilización durante todo el año.

Tarifes (* IVA no inclòs)

Els preus inclouen la taxa de 11,00 € de ICAEN. Els preus no inclouen l’IVA.

A) Habitatges i locals comercials a l’àrea metropolitana de Barcelona:

– Fins a 50 m2: 70 €

– Entre 50 i 100 m²: 90 €

– A partir de 100 m²: 130 €

B) Habitatges i locals comercials en la resta de la Província de Barcelona

– Fins a 50 m2: 90 €

– Entre 50 i 100 m²: 110 €

– A partir de 100 m²: 150 €

Si vostè necessita gestionar més d’un Certificat o és Administrador de Finques o representant d’una Comunitat de Propietaris, consulteu-nos sobre els nostres descomptes especials.

En OCA Arquitectes també tramitem la seva cèdula d’habitabilitat. Per a més informació premi aquíi

Tarifas (*IVA no incluido)

Los precios incluyen la tasa de 11,00 € de ICAEN. Los precios no incluyen el IVA.

A) Viviendas y locales comerciales en el área metropolitana de Barcelona:

– Hasta 50 m2: 70€

– Entre 50 y 100 m²: 90€

– A partir de 100 m²: 130€

B) Viviendas y locales comerciales en el resto de la Provincia de Barcelona

– Hasta 50 m2: 90€

– Entre 50 y 100 m²: 110€

– A partir de 100 m²: 150€

Si usted necesita gestionar más de un Certificado o es Administrador de Fincas o representante de una Comunidad de Propietarios, consúltenos sobre nuestros descuentos especiales.

En OCA Arquitectes también tramitamos su Cédula de Habitabilidad. Para más información pulse aquí.

OCA Arquitectes és un estudi d’arquitectura format per professionals tècnics. Des de la nostra oficina a Barcelona oferim serveis d’arquitectura pròxims i de qualitat.

Contacta
Plaça Santa Caterina
08003 Barcelona

info@ocaarchitects.eu
+0034 606 03 18 52

CA
CA ES