Obra nova

L’equip d’OCA Arquitectes realitza serveis de nova construcció, gestionant la construcció de principi a fi de forma eficient i amb garantia d’èxit.

Obra nueva

El equipo de OCA Arquitectes realiza servicios de nueva construcción, gestionando la construcción de principio a fin de forma eficiente y con garantía de éxito.

FASE 0. 1ª CONSULTA GRATUÏTA

En una primera reunió, vam prendre dades de les necessitats del client pel que fa a distribució i recollim dades sobre la “idea de casa” que té en ment.

FASE 0. 1ª CONSULTA GRATUITA

En una primera reunión, tomamos datos de las necesidades del cliente en cuanto a distribución y recogemos datos sobre la “idea de casa” que tiene en mente.

FASE 1. VIABILITAT I PRESSUPOST

Després de la consulta de la normativa urbanística a l’ajuntament corresponent presentem un estudi de viabilitat amb les possibilitats de el terreny pel que fa a usos (residencial, comercial, hoteler ..) així com nº de plantes, m2 totals i distàncies a límits.

Lliurem honoraris de el cost de projecte, assumeix, direcció d’obra, seguretat i salut i control de qualitat així com una previsió dels terminis i fases que tindrà tot el procés. Des de la contractació dels nostres serveis fins al lliurament de claus.

FASE 1. VIABILIDAD Y PRESUPUESTO

Tras la consulta de la normativa urbanística al ayuntamiento correspondiente presentamos un estudio de viabilidad con las posibilidades del terreno en cuanto a usos (residencial, comercial, hotelero..) así como nº de plantas, m2 totales y distancias a lindes.

Entregamos honorarios del coste de proyecto, asume, dirección de obra, seguridad y salud y control de calidad así como una previsión de los plazos y fases que tendrá todo el proceso. Desde la contratación de nuestros servicios hasta la entrega de llaves.

FASE 2. ENCÀRREC DEL PROJECTE

Després de l’acceptació de l’pressupost, vam començar un estudi exhaustiu per presentar a el client les propostes de disseny d’obra nova així com el projecte tècnic que sol·licita l’ajuntament.

FASE 2. ENCARGO DEL PROYECTO

Tras la aceptación del presupuesto, empezamos un estudio exhaustivo para presentar al cliente las propuestas de diseño de obra nueva así como el proyecto técnico que solicita el ayuntamiento.

FASE 3. VISATS I SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA A L’AJUNTAMENT

Amb la proposta de disseny i projecte validats pel client, procedim a visar la nostra feina com a garantia de professionalitat. Lliurem el nostre projecte visat pel col·legi oficial d’arquitectes a l’ajuntament per a la seva posterior aprovació i obtenció de la llicència d’obres corresponent.

FASE 3. VISADOS Y SOLICITUD DE LICENCIA AL AYUNTAMIENTO

Con la propuesta de diseño y proyecto validados por el cliente, procedemos a visar nuestro trabajo como garantía de profesionalidad. Entregamos nuestro proyecto visado por el colegio oficial de arquitectos al ayuntamiento para su posterior aprobación y obtención de la licencia de obras correspondiente.

FASE 4. PRESSUPOSTOS D’OBRA

Amb el projecte acabat i entregat, ajudem a client en la recerca de constructor. Aclarim els possibles dubtes i recomanem la millor opció entre les propostes. També recomanem a el client aquells amb els que ja hem treballat. Aquesta elecció determinarà l’èxit de l’execució de el projecte, la seva nova casa. El preu obtingut en aquest punt és el real d’obra, ja que tots els constructors que vulguin oferir, ho faran en base als plànols i mesuraments realitzats per l’arquitecte.

FASE 4. PRESUPUESTOS DE OBRA

Con el proyecto terminado y entregado, ayudamos al cliente en la búsqueda de constructor. Aclaramos las posibles dudas y recomendamos la mejor opción entre las propuestas. También recomendamos al cliente aquellos con los que ya hemos trabajado. Esta elección determinará el éxito de la ejecución del proyecto, su nueva casa. El precio obtenido en este punto es el real de obra, puesto que todos los constructores que quieran ofertar, lo harán en base a los planos y mediciones realizados por el arquitecto.

FASE 5. INICI D’OBRA

Amb la llicència d’obres concedida i el constructor escollit, se signa l’inici d’obra juntament amb l’aprovació de el pla de seguretat i salut.

FASE 5. INICIO DE OBRA

Con la licencia de obras concedida y el constructor escogido, se firma el inicio de obra junto con la aprobación del plan de seguridad y salud.

FASE 6. EXECUCIÓ D’OBRA

Durant tot el procés d’obra, la direcció facultativa (Arquitecte i Aparellador) s’encarreguen de verificar que la a peu d’obra que, aquesta s’està executant d’acord amb la normativa vigent mitjançant la direcció d’obra i el control de qualitat. Així com es preocupen mitjançant la coordinació de la seguretat i salut que els treballs s’estiguin executant amb les metodologies correctes.

FASE 6. EJECUCIÓN DE OBRA

Durante todo el proceso de obra, la dirección facultativa (Arquitecto y Aparejador) se encargan de verificar que la a pie de obra que, esta se está ejecutando de acuerdo a la normativa vigente mediante la dirección de obra y el control de calidad. Así como se preocupan mediante la coordinación de la seguridad y salud de que los trabajos se estén ejecutando con las metodologías correctas.

FASE 7. LLIURAMENT D’OBRA

A la finalització de les obres, es fa entrega de les claus i es tanca l’expedient amb l’ajuntament, mitjançant el lliurament de l’certificat final d’obra per a l’obtenció de la 1a ocupació i cèdula d’habitabilitat.

Benvingut a la seva nova casa!

FASE 7. ENTREGA DE OBRA

A la finalización de las obras, se hace entrega de las llaves y se cierra el expediente con el ayuntamiento, mediante la entrega del certificado final de obra para la obtención de la 1ª ocupación y cédula de habitabilidad.

Bienvenido a su nueva casa!

OCA Arquitectes és un estudi d’arquitectura format per professionals tècnics. Des de la nostra oficina a Barcelona oferim serveis d’arquitectura pròxims i de qualitat.

Contacta
Plaça Santa Caterina
08003 Barcelona

info@ocaarchitects.eu
+0034 606 03 18 52

CA
CA ES