Cèdules d’habitabilitat

En OCA Arquitectes duem a terme els tràmits de la seva cèdula d’habitabilitat amb tots els costos inclosos.

Cedulas de habitabilidad

En OCA Arquitectes llevamos a cabo los trámites de su Cédula de Habitabilidad con todos los costes incluidos.

Què és la cèdula d’habitabilitat?

La Cèdula o Permís d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un immoble és apte per ser destinat a la residència. També que compleix les condicions tècniques d’habitabilitat que exigeix el decret 141/2012.
Aquest document té una vigència de 15 anys després de la seva expedició i s’ha de tramitar de nou un cop transcorregut aquest termini.

¿Qué es la Cédula de Habitabilidad?

La Cédula o Permiso de Habitabilidad es un documento administrativo que acredita que un inmueble es apto para ser destinado a la residencia. También que cumple las condiciones técnicas de habitabilidad que exige el decreto 141/2012.
Este documento tiene una vigencia de 15 años tras su expedición y debe tramitarse de nuevo una vez transcurrido este plazo.

¿Quan és necessària la cèdula d’habitabilitat?

Si necessita llogar o vendre un habitatge.
Si necessita contractar els serveis d’aigua, gas i / o electricitat per un habitatge.

¿Cuando es necesaria la Cédula de Habitabilidad?

  • Si necesita alquilar o vender una vivienda.
  • Si necesita contratar los servicios de agua, gas y/o electricidad para una vivienda.

Quina documentació es necessita per tramitar la cèdula?

Per a la tramitació de la cèdula d’habitabilitat es requereix una fotocòpia de l’DNI de la persona sol·licitant. En el cas que l’habitatge se situï en planta baixa, entresòl o àtic, també serà necessària una fotocòpia de l’escriptura.

¿Qué documentación se necesita para tramitar la cédula?

Para la tramitación de la cédula de habitabilidad se requiere una fotocopia del DNI del solicitante. En caso de que la vivienda se ubique en planta baja, entresuelo o ático, también será necesaria una fotocopia de la escritura.

Tarifes

Consulta’ns sense cap compromís.

Tarifas

Consultanos sin ningún compromiso.

OCA Arquitectes és un estudi d’arquitectura format per professionals tècnics. Des de la nostra oficina a Barcelona oferim serveis d’arquitectura pròxims i de qualitat.

Contacta
Plaça Santa Caterina
08003 Barcelona

info@ocaarchitects.eu
+0034 606 03 18 52

CA
CA ES