Llicències d’obra

En OCA Arquitectes tramitem la seva llicència d’obres amb l’Administració per a aquelles intervencions en les que necessiti un tècnic per a poder sol·licitar la llicència.

Licencias de obra

En OCA Arquitectes tramitamos su licencia de obras con la Administración para aquellas intervenciones en las que necesite un técnico para poder solicitar la licencia.

Què és una llicència d’obra?

És un document expedit per l’Ajuntament corresponent en el qual s’atorga el permís de realitzar qualsevol obra. Confirma que el projecte desitjat compleix amb la normativa vigent.

Quins tipus de llicència d’obra ha a Barcelona?

A Barcelona hi ha 3 tipus de llicències d’obres:

¿Qué es una licencia de obra?

Es un documento expedido por el Ayuntamiento correspondiente en el que se otorga el permiso de realizar cualquier obra. Confirma que el proyecto deseado cumple con la normativa vigente.

¿Qué tipos de licencia de obra existen en Barcelona?

En Barcelona existen 3 tipos de licencias de obras:

1. Assabentat d’obres o assabentat

Comprèn reformes en què l’estructura o la distribució interior de l’edifici no es vegin afectades. Per exemple, obres de reforma de cuines i banys.
Aquest tipus de llicència la pot tramitar directament el propietari. És un tràmit gratuït que es pot realitzar online i en el qual es comunica a l’Ajuntament quina serà l’obra a realitzar.

1. Enterado de obras o Assabentat

Comprende reformas en las que la estructura o la distribución interior del edificio no se vean afectadas. Por ejemplo, obras de reforma de cocinas y baños.
Este  tipo de licencia la puede tramitar directamente el propietario. Es un trámite gratuito que se puede realizar online y en el que se comunica al Ayuntamiento cuál será la obra a realizar.

2. Comunicat d’obres menors

Obres en les que l’estructura i la distribució interior de l’edifici o l’habitatge es veuen afectades. Hi ha dos tipus de llicències d’obres menors:
– Comunicat immediat. És un permís pel lícula les obres poden començar una vegada que s’abonin les taxes, sense haver d’esperar la resposta de l’Ajuntament.
– Comunicat diferit. Obres que, per circumstàncies particulars de l’edificació, requereixen esperar el permís de l’Ajuntament. Per exemple, habitatges que se situen en edificis protegits urbanísticament. Aquest permís sol trigar un mes i, després de rebre’l i abonar les taxes, ja es podrien començar les obres.

Per a la tramitació dels diferents comunicats d’obres menors (llicències d’obres menors) hem de seguir els següents passos:
1. Realitzar una consulta prèvia per saber quin tipus de permís hem de sol·licitar.
2. Redacció de el projecte (memòria i plànols de les obres a realitzar).
3. Tramitació de l’informe d’idoneïtat (informe de verificació per part d’una entitat de control, previ al lliurament per poder presentar el projecte a l’Ajuntament).
4. Un cop aprovada la idoneïtat tècnica, enviar per mitjans telemàtics el projecte a l’Ajuntament.

2. Comunicado de obras menores

Obras en las que la estructura y la distribución interior del edificio o la vivienda se ven afectadas. Existen dos tipos de licencias de obras menores:
– Comunicado inmediato. Es un permiso por el cula las obras pueden comenzar una vez que se abonen las tasas, sin tener que esperar la respuesta del Ayuntamiento.
– Comunicado diferido. Obras que, por circunstancias particulares de la edificación, requieren esperar al permiso del Ayuntamiento. Por ejemplo, viviendas que se sitúan en edificios protegidos urbanísticamente. Este permiso suele tardar un mes y, tras recibirlo y abonar las tasas, ya se podrían comenzar las obras.

Para la tramitación de los diferentes comunicados de obras menores (licencias de obras menores) debemos seguir los siguientes pasos:
1. Realizar una consulta previa para saber qué tipo de permiso debemos solicitar.
2. Redacción del proyecto (memoria y planos de las obras a realizar).
3. Tramitación del informe de idoneidad (informe de verificación por parte de una entidad de control, previo a la entrega para poder presentar el proyecto al Ayuntamiento).
4. Una vez aprobada la idoneidad técnica, enviar por medios telemáticos el proyecto al Ayuntamiento.

3. Llicència d’obres majors

En aquest apartat s’inclourien la construcció d’habitatges d’obra nova, els canvis d’ús de local a habitatge o l’ampliació de metres. Aquesta llicència té un procés més complex que els anteriors.

Per a la tramitació de llicències d’obres majors hem de seguir els següents passos:
1. S’ha de lliurar la documentació necessària (plànols i descripció de les obres) a l’Ajuntament.
2. Esperar la resposta de l’Ajuntament i pagar les taxes d’obres, aquestes obres no poden començar-se fins que se’ns atorguin les llicències corresponents.

3. Licencia de obras mayores

En este apartado se incluirían la construcción de viviendas de obra nueva, los cambios de uso de local a vivienda o la ampliación de metros. Esta licencia tiene un proceso más complejo que los anteriores.

Para la tramitación de licencias de obras mayores debemos seguir los siguientes pasos:
1. Se debe entregar la documentación necesaria (planos y descripción de las obras) al Ayuntamiento.
2. Esperar la respuesta del Ayuntamiento y pagar las tasas de obras, estas obras no pueden empezarse hasta que se nos otorguen las licencias correspondientes.

OCA Arquitectes és un estudi d’arquitectura format per professionals tècnics. Des de la nostra oficina a Barcelona oferim serveis d’arquitectura pròxims i de qualitat.

Contacta
Plaça Santa Caterina
08003 Barcelona

info@ocaarchitects.eu
+0034 606 03 18 52

CA
CA ES