Serveis

Llicències d’obra

En OCA Arquitectes tramitem la seva llicència d’obres amb l’Administració per a aquelles intervencions en les que necessiti un tècnic per a poder sol·licitar la llicència.

Què és una llicència d’obra?

És un document expedit per l’Ajuntament corresponent en el qual s’atorga el permís de realitzar qualsevol obra. Confirma que el projecte desitjat compleix amb la normativa vigent.

Quins tipus de llicència d’obra hi ha a Barcelona?

A Barcelona hi ha 3 tipus de llicències d’obres:

1. Assabentat d’obres o assabentat

Comprèn reformes en què l’estructura o la distribució interior de l’edifici no es vegin afectades. Per exemple, obres de reforma de cuines i banys.
Aquest tipus de llicència la pot tramitar directament el propietari. És un tràmit gratuït que es pot realitzar online i en el qual es comunica a l’Ajuntament quina serà l’obra a realitzar.

2. Comunicat d’obres menors

Obres en les que l’estructura i la distribució interior de l’edifici o l’habitatge es veuen afectades. Hi ha dos tipus de llicències d’obres menors:
– Comunicat immediat. És un permís pel qual les obres poden començar una vegada que s’abonin les taxes, sense haver d’esperar la resposta de l’Ajuntament.
– Comunicat diferit. Obres que, per circumstàncies particulars de l’edificació, requereixen esperar el permís de l’Ajuntament. Per exemple, habitatges que se situen en edificis protegits urbanísticament. Aquest permís sol trigar un mes i, després de rebre’l i abonar les taxes, ja es podrien començar les obres.

 

Per a la tramitació dels diferents comunicats d’obres menors (llicències d’obres menors) hem de seguir els següents passos:

1. Realitzar una consulta prèvia per saber quin tipus de permís hem de sol·licitar.
2. Redacció de el projecte (memòria i plànols de les obres a realitzar).
3. Tramitació de l’informe d’idoneïtat (informe de verificació per part d’una entitat de control, previ al lliurament per poder presentar el projecte a l’Ajuntament).
4. Un cop aprovada la idoneïtat tècnica, enviar per mitjans telemàtics el projecte a l’Ajuntament.

3. Llicència d’obres majors

En aquest apartat s’inclourien la construcció d’habitatges d’obra nova, els canvis d’ús de local a habitatge o l’ampliació de metres. Aquesta llicència té un procés més complex que els anteriors.

Per a la tramitació de llicències d’obres majors hem de seguir els següents passos:
1. S’ha de lliurar la documentació necessària (plànols i descripció de les obres) a l’Ajuntament.
2. Esperar la resposta de l’Ajuntament i pagar les taxes d’obres, aquestes obres no poden començar-se fins que se’ns atorguin les llicències corresponents.

OCA Arquitectes és un estudi d’arquitectura format per professionals tècnics. Des de la nostra oficina a Barcelona oferim serveis d’arquitectura pròxims i de qualitat.

Contacta
Plaça Santa Caterina
08003 Barcelona

info@ocaarchitects.eu
+0034 606 03 18 52