Inspecció tècnica d’edificis – ITE

En OCA Arquitectes, realitzem tot el procés d’Inspecció Tècnica d’Edificis, des de l’informe tècnic fins als tràmits amb la Generalitat. Es tracta d’una inspecció obligatòria per a tots els edificis plurifamiliars d’habitatges.

Inspección técnica de edificios – ITE

En OCA Arquitectes, realizamos todo el proceso de Inspección Técnica de Edificios, desde el informe técnico hasta los trámites en la Generalitat. Se trata de una inspección obligatoria para todos los edificios plurifamiliares de viviendas.

Què és la Inspecció Tècnica d’Edificis – ITE?

La Inspecció Tècnica d’Edificis és un document d’inspecció obligatori que avalua l’estat general de l’edifici. Ha de fer un tècnic competent en tots els edificis plurifamiliars d’habitatges i té una validesa de 10 anys.

La finalitat de la Inspecció Tècnica d’Edificis és fixar un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges per verificar el seu estat de conservació i el resultat és un informe sobre l’estat de l’edifici (IITE).

¿Qué es la Inspección Técnica de Edificios – ITE?

La Inspección Técnica de Edificios es un documento de inspección obligatorio que evalúa el estado general del edificio. Debe realizarlo un técnico competente en todos los edificios plurifamiliares de viviendas y tiene una validez de 10 años.

La finalidad de la Inspección Técnica de Edificios es fijar un sistema de control periódico del estado de los edificios de viviendas para verificar su estado de conservación y el resultado es un informe sobre el estado del edificio (IITE).

Què és l’ITE?

És l’informe de caràcter preventiu on es descriuen les característiques de l’edifici. Avalua els següents aspectes:

– Estat de conservació (fonamentació, estructura, façanes i mitgeres, cobertes, terrats, patis interiors i instal·lacions.
– Accessibilitat de l’edifici d’acord amb la normativa vigent (DB SUA 9 de l’CTE).
– Recomanacions tècniques de millora de sostenibilitat i eficiència energètica de l’edifici.

Aquest informe es pot realitzar a través d’un Generador i amb ell es pot sol·licitar el Certificat d’Aptitud de l’edifici per saber si es troba o no en les condicions adequades per a la seva habitabilitat.

Segons l’antiguitat i la tipologia de l’edifici, els termes o termini màxims previstos per a la sol·licitud de l’Certificat d’Aptitud són els següents:

¿Qué es el ITE?

Es el informe de carácter preventivo donde se describen las características del edificio. Evalúa los siguientes aspectos:

– Estado de conservación (cimentación, estructura, fachadas y medianeras, cubiertas , azoteas, patios interiores e instalaciones.
– Accesibilidad del edificio de acuerdo a la normativa vigente (DB SUA 9 del CTE).
– Recomendaciones técnicas de mejora de sostenibilidad y eficiencia energética del edificio.

Este informe se puede realizar a través de un Generador y con él se puede solicitar el Certificado de Aptitud del edificio para saber si se encuentra o no en las condiciones adecuadas para su habitabilidad.

Según la antigüedad y la tipología del edificio, los términos o plazo máximos previstos para la solicitud del Certificado de Aptitud son los siguientes:

A) Edifici plurifamiliar 

Entre 1961 i 1971 – Fins al 31 de desembre de 2016
A partir de 1971 – L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat 

 B) Edifici unifamiliar

Anteriors a 1900 – Fins al 31 de desembre de 2016
Entre 1901 i 1930 – Fins al 31 de desembre de 2017
Entre 1931 i 1950 – Fins al 31 de desembre de 2018
Entre 1951 i 1960 – Fins al 31 de desembre de 2019
Entre 1961 i 1975 – Fins al 31 de desembre de 2020
A partir de 1975 – L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

Els edificis unifamiliars que estan separats 1,5 metres o més de la via pública o finques veïnes queden exclosos de l’obligació. Aquells edificis unifamiliars que tinguin cèdula d’habitabilitat vigent també queden exclosos fins que caduqui la cèdula d’habitabilitat vigent.

A) Edificio plurifamiliar

Entre 1961 y 1971 – Hasta el 31 de diciembre de 2016
A partir de 1971 – El año que cumpla 45 años de antigüedad

 B) Edificio unifamiliar

Anteriores 1900 – Hasta el 31 de diciembre de 2016
Entre 1901 y 1930 – Hasta el 31 de diciembre de 2017
Entre 1931 y 1950 – Hasta el 31 de diciembre de 2018
Entre 1951 y 1960 – Hasta el 31 de diciembre de 2019
Entre 1961 y 1975 – Hasta el 31 de diciembre de 2020
A partir de 1975 – El año que cumpla 45 años de antigüedad

Los edificios unifamiliares que están separados 1,5 metros o más de la vía pública o fincas vecinas quedan excluidos de la obligación. Aquellos edificios unifamiliares que tengan cédula de habitabilidad vigente también quedan excluidos hasta que caduque la cédula de habitabilidad vigente.

Tarifes

Preus per habitatge. IVA no inclòs

– Edificis entre 1 i 3 habitatges: 350 €
– Edificis entre 4 i 8 habitatges: 450 €
– Edificis a partir de 9 habitatges: 60 €

Una altra: 450 € + 15 € / habitatge o local. El preu inclou la visita d’el tècnic, redacció de l’informe i la sol·licitud de l’certificat d’aptitud. Preu sense IVA.

En OCA Arquitectes també tramitem el seu Certificat d’Eficiència Energètica. Per a més informació premi aquí.

Tarifas

Precios por vivienda. IVA no incluido

– Edificios entre 1 y 3 viviendas: 350€
– Edificios entre 4 y 8 viviendas: 450€
– Edificios a partir de 9 viviendas: 60€

Otra: 450€ + 15€ / vivienda o local. El precio incluye la visita del técnico, redacción del informe y la solicitud del certificado de aptitud. Precio sin IVA.

En OCA Arquitectes también tramitamos su Certificado de Eficiencia Energética. Para más información pulse aquí.

OCA Arquitectes és un estudi d’arquitectura format per professionals tècnics. Des de la nostra oficina a Barcelona oferim serveis d’arquitectura pròxims i de qualitat.

Contacta
Plaça Santa Caterina
08003 Barcelona

info@ocaarchitects.eu
+0034 606 03 18 52

CA
CA ES