Rehabilitacions i reformes

Si té un projecte de rehabilitació o reforma, li oferim un servei totalment adaptat a les seves necessitats. Oferim els següents serveis, sempre utilitzant les tecnologies més avançades de disseny:

Rehabilitaciones y reformas

Si tiene un proyecto de rehabilitación o reforma, le ofrecemos un servicio totalmente adaptado a sus necesidades. Ofrecemos los siguientes servicios, siempre utilizando las tecnologías más avanzadas de diseño:

Rehabilitació integral d’edificis

Actuem arreu de l’edifici, destinant el personal especialitzat per a cada tipus d’intervenció i incorporant les tecnologies més avançades.

Rehabilitación integral de edificios

Actuamos en cualquier parte del edificio, destinando el personal especializado para cada tipo de intervención e incorporando las tecnologías más avanzadas.

Serveis de consultoria

– Tot tipus d’estructures i elements resistents, fonaments i sistemes de contenció.
– Actuacions sobre estructures existents.
– Informes i peritatges de patologia estructural.
– Control i mesura de deformacions en estructures i fonaments.
– Projectes de bastida i apuntalat.
– Direcció d’obra i control de l’estructura.

Servicios de consultoría

– Todo tipo de estructuras y elementos resistentes, cimentaciones y sistemas de contención.
– Actuaciones sobre estructuras existentes.
– Informes y peritajes de patología estructural.
– Control y medida de deformaciones en estructuras y cimientos.
– Proyectos de andamio y apuntalado.
– Dirección de obra y control de la estructura.

Accessibilitat en edificis antics

L’Informe d’Avaluació de l’Edifici compta amb un apartat sobre l’Accessibilitat, on s’avalua l’Accessibilitat de l’Edifici. La Normativa promou l’execució d’ajustos raonables sempre que l’import sigui inferior a l’ingrés d’un any de totes les quotes dels propietaris.

Amb això, s’eliminen les barreres Arquitectòniques interiors i exteriors, dissenyant rampes o ascensors que garanteixin l’accessibilitat interior.

Accesibilidad en edificios antiguos

El Informe de Evaluación del Edificio cuenta con un apartado sobre la Accesibilidad, donde se evalúa la Accesibilidad del Edificio. La Normativa promueve la ejecución de ajustes razonables siempre que el importe sea inferior al ingreso de un año de todas las cuotas de los propietarios.
Con ello, se eliminan las barreras Arquitectónicas interiores y exteriores, diseñando rampas o ascensores que garanticen la accesibilidad interior.

Reforma d’habitatges

Oferim serveis per al canvi de la distribució interior del seu habitatge. Reformes parcials o integrals.

Reforma de viviendas

Ofrecemos servicios para el cambio de la distribución interior de su vivienda. Reformas parciales o integrales.

OCA Arquitectes és un estudi d’arquitectura format per professionals tècnics. Des de la nostra oficina a Barcelona oferim serveis d’arquitectura pròxims i de qualitat.

Contacta
Plaça Santa Caterina
08003 Barcelona

info@ocaarchitects.eu
+0034 606 03 18 52

CA
CA ES